top of page

קיימות ויזמות חברתית - חיבורים, השפעות ופיתוח רעיונות (שיעור 10)


המודעות הגוברת לקיימות סביבתית משנה את פני היזמות החברתית, תוך הכרה בחשיבות הפעולה המשותפת למען עתיד טוב יותר לכולם. יותר ויותר יזמים חברתיים מתמקדים בפיתוח פרויקטים שלא רק מקדמים שינוי חברתי חיובי אלא גם תורמים לקיימות הסביבה. שיעור זה יציג את הקשר ההדוק בין קיימות ליזמות חברתית ויבחן את הדרכים בהן ניתן ליישם רעיונות יזמיים קיימים. דרך סקירת דוגמאות מעוררות השראה ותרגול פיתוח רעיונות, התלמידים ילמדו כיצד לתרום לעולם טוב יותר דרך היזמות החברתית.קיימות

שיעור 10: קיימות ויזמות חברתית


- הקשר בין קיימות ליזמות חברתית

- דוגמאות לפרויקטים קיימים

- תרגול פיתוח רעיונות קיימים


מטרות הלמידה:


1. להכיר את הקשר בין קיימות ליזמות חברתית ואת ההשפעה של פרויקטים חברתיים על הסביבה.

2. ללמוד כיצד לפתח רעיונות יזמיים שתורמים לקיימות סביבתית.

3. לפתח מיומנויות בתכנון פרויקטים חברתיים קיימים.


חומרים דרושים:


1. מצגות המסבירות את המונחים הבסיסיים של קיימות והקשר שלה ליזמות חברתית.

2. דוגמאות לפרויקטים קיימים בתחום היזמות החברתית.

3. דפי עבודה לתכנון רעיונות פרויקט קיימים.

4. כלים לבדיקת ההשפעה הסביבתית של פרויקטים (לדוגמה, מחשבוני פליטת פחמן).


פעילויות השיעור:


1. מבוא לקיימות ויזמות חברתית: המורה מציג את המושגים הבסיסיים ומדגיש את חשיבות הקיימות בעולם היזמות החברתית.

2. ניתוח דוגמאות לפרויקטים קיימים: התלמידים חוקרים ומנתחים דוגמאות לפרויקטים קיימים בתחום היזמות החברתית, כולל השפעותיהם הסביבתיות והחברתיות.

3. תכנון רעיון לפרויקט קיים : בקבוצות, התלמידים חושבים על רעיון לפרויקט יזמות חברתית קיים. הם משתמשים בדפי עבודה לתכנון הרעיון, כולל הגדרת המטרות, האסטרטגיה, ואמצעי המדידה של ההשפעה הסביבתית.

4. הצגת רעיונות וקבלת פידבק: כל קבוצה מציגה את רעיון הפרויקט שלה בפני הכיתה. המורה והתלמידים נותנים פידבק, דנים באתגרים ובהזדמנויות שהפרויקט עשוי להציע.


תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים יבינו את הקשר בין קיימות ליזמות חברתית ואת הפוטנציאל להשפעה חיובית על הסביבה.

- התלמידים ילמדו לפתח רעיונות לפרויקטים חברתיים שתורמים לקיימות ולתכנן אותם באופן מעשי.

- התלמידים יפתחו מיומנויות בהערכת השפעות סביבתיות ובחשיבה קריטית על האתגרים הנלווים ליישום פרויקטים קיימים.


לעידוד חשיבה יצירתית וקריטית, חשוב לספק לתלמידים דוגמאות מגוונות ולהדגיש את המגוון הרחב של פתרונות קיימות אפשריים, מפרויקטים מקומיים קטנים ועד יוזמות גלובליות.


Comments


bottom of page